divendres, de novembre 05, 2010

Un (projecte de) periodista a Udine: italians...

Un (projecte de) periodista a Udine: italians...: "El dijous 21 d'octubre, es a dir, fa exactament 2 setmanes vam anar a contractar internet amb Vodafone. Ens van donar el router i ens van di..."

Un (projecte de) periodista a Udine: italians...

Un (projecte de) periodista a Udine: italians...: "El dijous 21 d'octubre, es a dir, fa exactament 2 setmanes vam anar a contractar internet amb Vodafone. Ens van donar el router i ens van di..."


E questo è l'efficiente, produttivo, dinamico Nord-Est, figurati il resto..

Anche il Friuli è sott'acqua o è toccato soltanto al Veneto?
http://www.youtube.com/watch?v=11iU2NEntR8

Ciao ciao

Adriana

dimecres, d’agost 11, 2010

Tasca activitat 2.0 (Tommasa Virginia Dioguardi)

TÍTOL: La nostra família i els nostres noms


CONTEXTUALITZACIÓ:

Activitat 2.0 pensada per als alumnes d'italià (nivell B1-B2) de l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Vic. Els alumnes que estudien italià a la UVIC normalment tenen un bagatge cultural comú i provenen de Vic o de pobles de la plana de Vic.
Els alumnes de la escola d'idiomes són els mateixos alumnes de la UVIC, tots són majors d'edat i estan molt familiaritzats amb les noves tecnologies.
Aquesta activitat vol ser motivadora i significativa per als alumnes.


OBJECTIUS:

 1. Donar a l'alumne la possibilitat de descriure i parlar breument de la pròpia família i explicar als company l'origen i el significat del propi nom (Perquè cadascú es diu com es diu? Què en sabem del nostre nom? Perquè els meus pares varen dir-me .......?)
 2. Com es fan servir en italià els possessius amb els noms de família
 3. Competència intercultural

EINES:

Les eines que faran servir per realitzar l’activitat seran:
 • un WIKI
 • un CmapTools per construir un mapa conceptual amb enllaços (per exemple posar-hi una foto)
PROCEDIMENTS:
 • Cada alumne mitjançant el CmapTools prepara un petit arbre genealògic.
 • Posa el document a la WIKI.
 • Entra a la WiKi d'un company i, per escrit, en descriu l'arbre.
 • L'alumne proprietari de l'arbre genealògic corregeix el text redactat pel company que ha comentat l'arbre, fent servir els criteris de correcció dels textos escrits fixats pel professor al WIKI
 • L'última tasca a fer és que cadascú es presenti i expliqui als companys l'origen del seu nom. Això es pot fer mitjançant un avatar (VOKI), una gravació (amb un simple gravador de so), un video (on s’haurà de transcriure el text de l’audio), etc.
 • Cadascú escull l'eina que més li agrada i després ho penja en el seu espai de la WIKI.
Per acabar:

A. Es miren i es comenten els diferents treballs. Com que és molt probable que siguin presents en els textos errors relatius a l’us dels possessius amb els noms de família (aquest aspecte de la llengua italiana difereix molt del català i del castellà):
 • es fa una reflexió metalingüística mirant el text escrit per la profesora en el wiki relatiu a la seva familia
 • la professora guia l’alumne a una reflexió de tipus metalingüístic i contrastiva a l'hora.
 • se’n treu una regla
 • es comenta
 • s’escriu
 • i es tornen revisar tots els textos.
L’idea és, per tant, ensenyar gramàtica a partir d’un ús i d’una necessitat lingüística concreta, real i autèntica com és en aquest cas la necessitat de descriure el propri arbre genealògic.

B. Amb la finalitat de fixar en l'alumne l'ús dels possessius amb els noms de família (exemple: singolare > mia nonna plurale > le mie nonne) es posen exercicis (en el blog de classe) per practicar aquests continguts. Es pot compartir el projecte amb una altra professora d'italià que podrà realitzar un projecte similar amb els seus alumnes fins i tot dins del mateix WIKI.

diumenge, d’agost 08, 2010

Tasca Web 2.0 (Eva Pedra i Barés)

Contextualització
Títol: Light, camera, action!
Dirigit a: alumnes de 12 anys
Llengua estrangera meta: anglès
Nivell lingüístic: A2 (CEF)
Context educatiu: Escola d’idiomes

Descripció de l’activitat
A la nostra escola tenim un llibre de lectura en el qual hi ha acudits breus en llengua anglesa. Després de cada lectura hi ha un seguit de preguntes sobre la lectura que s’han de respondre.
Eines:
- Llibre English stories for reproduction.
- Xtranormal (www.xtranormal.com)
- Projector a l’aula
- Ordinadors
- Connexió a Internet tant a l’aula com a casa
- Blog de la classe

Objectius:
- Treballar en parelles
- Comprendre un text escrit i ser capaç de reformular-lo
- Practicar la llengua escrita
- Introduir-se a la cultura meta
- Familiaritzar-se amb eines TIC
- Opinar sobre els treballs dels companys

Procediments:
El primer dia de classe es farà una presentació del llibre a tots els alumnes per tal que entenguin què és aquest llibre i en què consistirà l’activitat que han de dur a terme. A continuació es demanarà que formin parelles per tal de realitzar l’activitat. Després se’ls designarà la història que han de representar i la data en què l’hauran de presentar.

El que hauran de fer els alumnes és, en parelles, fer la lectura del text tantes vegades com creguin necessari i reformular-lo en forma de diàleg. Aquests diàlegs s’introduiran al programa xtranormal i el dia que s’hagi assenyalat es presentarà el treball davant de la classe. Seguidament, els mateixos alumnes que han presentat el treball hauran d’aclarir dubtes que puguin tenir els seus companys.

Quan s’hagin representat totes les històries els alumnes faran una votació al blog de la classe, en el qual opinaran quina ha estat la història més ben reformulada i més original.

divendres, d’agost 06, 2010

Tasca Activitat 2.0 (Adriana Padoan)

TITOLO: Trascrivere e tradurre per non dimenticare

Contextualització

Llengua estrangera meta: italià
Alumnat: estudiants universitaris i adults
Temporalització: al llarg de tot el curs
Nivell de competències
: per a tots els nivells


Objectius
 • Promoure la competència informàtica mitjançant l'ús de un wiki de classe
 • Recuperar el lèxic treballat a classe
 • Memoritzar vocabulari nou
 • Fomentar la reflexió metalinguistica i les observacions de tipus contrastiu
 • Aprendre a aprendre
 • Editar un glossari de classe

Eines
 • un wiki de classe
 • recursos lexicogràfic on line
o Dizionario spagnolo-italiano
o Dizionario monolingue d'italiano
o Sinonimi e Contrari
o Dizionario monolingue di catalano
o Dizionario monolingue di spagnolo

Àmbit d'aplicació de l'activitat i raons didàctiques

Ensenyo al Servei d'Idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els meus alumnes tenen una edat que va dels 19 als 25. Sovint s'hi matriculen també professors i personal no docent de l'Autònoma. El meu alumnat, doncs, és constituït per adults. De moment, imparteixo cursos presencials de 120 hores, distribuïdes al llarg de tot l'any acadèmic.

Quan em vaig plantejar quina activitat 2.0 podia implementar en el meu curs he seguit dos criteris: el primer que l'activitat havia de ser fàcilment gestionable per un professor que tot just acabés d'introduïr la informàtica a classe; el segon, que respongués a una necessitat pràctica. Per això he pensat en quines mancances del curs presencial podrien ser superades amb l'ajut de les TICs i al mateix temps quina eina informàtica podria ser l'adequada per realitzar un canvi en la meva metodologia didàctica. D'ençà que ensenyo a la UAB, m'he trobat sovint amb el problema de la recuperació del lèxic que es treballa a classe per aquells estudiants que, pel motiu que sigui, no han pogut venir a classe. La gramàtica i les estructures sintàctiques sempre es poden recuperar per mitja del manual, d'un repàs sistemàtic, etc., mentre que el vocabulari que es treballa a classe i que no es pot trobar al manual, resulta més volàtil i, per tant, és més difícil de repescar. Per això he pensat en la següent activitat 2.0.

Procediment


Durant la classe, els alumnes a rotació s'encarreguen d'apuntar totes les paraules noves que van sortint i que no es troben en el manual, inclòs el vocabulari que aportin els mateixos alumnes, ja sigui perquè ja tenen coneixements previs, ja sigui per la proximitat entre l'italià i les llengües que es parlen a Catalunya. L'alumne encarregat fixa en una pàgina del wiki, amb la data de la classe a la qual es refereix, les noves paraules italianes recollides a la classe en qüestió, sense traduir-les. Tots els alumnes hauran d'entrar a aquesta pàgina per afegir-hi la traducció en català i en castellà amb totes les observacions que creguin oportunes, les que recorden de classe i també les que troben consultant els recursos que se'ls proporciona. Sobretot perquè puguin detectar tot allò que els ajudi a fixar-ne el significat per mitjà dels sinònims, antònims, usos, règims preposicionals, etc, des d'un punt de vista contrastiu. Cada alumne aportarà el seu granet de sorra a la tasca col•lectiva, amb la finalitat inicial d'ajudar aquells que no han pogut anar a classe i, al mateix temps, de fixar dades que per elles mateixes són força efímeres. D'aquesta manera cada u comparteix amb els altres companys els seus coneixements. Els alumnes que no han assistit a classe hauran de crear una frase per cada nova paraula tenint en compte les indicacions dels companys. El rol del professor, en aquest cas, es redueix al fet d'assenyalar errors, suggerir accepcions poc freqüents i controlar que la tasca es porti a terme.

Tasca extra


Aquesta activitat pot desembocar al final de cada unitat didàctica en la realització d'un diccionari de classe, del qual tots els alumnes en són autors.