divendres, de novembre 05, 2010

Un (projecte de) periodista a Udine: italians...

Un (projecte de) periodista a Udine: italians...: "El dijous 21 d'octubre, es a dir, fa exactament 2 setmanes vam anar a contractar internet amb Vodafone. Ens van donar el router i ens van di..."

Un (projecte de) periodista a Udine: italians...

Un (projecte de) periodista a Udine: italians...: "El dijous 21 d'octubre, es a dir, fa exactament 2 setmanes vam anar a contractar internet amb Vodafone. Ens van donar el router i ens van di..."


E questo è l'efficiente, produttivo, dinamico Nord-Est, figurati il resto..

Anche il Friuli è sott'acqua o è toccato soltanto al Veneto?
http://www.youtube.com/watch?v=11iU2NEntR8

Ciao ciao

Adriana

dimecres, d’agost 11, 2010

Tasca activitat 2.0 (Tommasa Virginia Dioguardi)

TÍTOL: La nostra família i els nostres noms


CONTEXTUALITZACIÓ:

Activitat 2.0 pensada per als alumnes d'italià (nivell B1-B2) de l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Vic. Els alumnes que estudien italià a la UVIC normalment tenen un bagatge cultural comú i provenen de Vic o de pobles de la plana de Vic.
Els alumnes de la escola d'idiomes són els mateixos alumnes de la UVIC, tots són majors d'edat i estan molt familiaritzats amb les noves tecnologies.
Aquesta activitat vol ser motivadora i significativa per als alumnes.


OBJECTIUS:

 1. Donar a l'alumne la possibilitat de descriure i parlar breument de la pròpia família i explicar als company l'origen i el significat del propi nom (Perquè cadascú es diu com es diu? Què en sabem del nostre nom? Perquè els meus pares varen dir-me .......?)
 2. Com es fan servir en italià els possessius amb els noms de família
 3. Competència intercultural

EINES:

Les eines que faran servir per realitzar l’activitat seran:
 • un WIKI
 • un CmapTools per construir un mapa conceptual amb enllaços (per exemple posar-hi una foto)
PROCEDIMENTS:
 • Cada alumne mitjançant el CmapTools prepara un petit arbre genealògic.
 • Posa el document a la WIKI.
 • Entra a la WiKi d'un company i, per escrit, en descriu l'arbre.
 • L'alumne proprietari de l'arbre genealògic corregeix el text redactat pel company que ha comentat l'arbre, fent servir els criteris de correcció dels textos escrits fixats pel professor al WIKI
 • L'última tasca a fer és que cadascú es presenti i expliqui als companys l'origen del seu nom. Això es pot fer mitjançant un avatar (VOKI), una gravació (amb un simple gravador de so), un video (on s’haurà de transcriure el text de l’audio), etc.
 • Cadascú escull l'eina que més li agrada i després ho penja en el seu espai de la WIKI.
Per acabar:

A. Es miren i es comenten els diferents treballs. Com que és molt probable que siguin presents en els textos errors relatius a l’us dels possessius amb els noms de família (aquest aspecte de la llengua italiana difereix molt del català i del castellà):
 • es fa una reflexió metalingüística mirant el text escrit per la profesora en el wiki relatiu a la seva familia
 • la professora guia l’alumne a una reflexió de tipus metalingüístic i contrastiva a l'hora.
 • se’n treu una regla
 • es comenta
 • s’escriu
 • i es tornen revisar tots els textos.
L’idea és, per tant, ensenyar gramàtica a partir d’un ús i d’una necessitat lingüística concreta, real i autèntica com és en aquest cas la necessitat de descriure el propri arbre genealògic.

B. Amb la finalitat de fixar en l'alumne l'ús dels possessius amb els noms de família (exemple: singolare > mia nonna plurale > le mie nonne) es posen exercicis (en el blog de classe) per practicar aquests continguts. Es pot compartir el projecte amb una altra professora d'italià que podrà realitzar un projecte similar amb els seus alumnes fins i tot dins del mateix WIKI.

diumenge, d’agost 08, 2010

Tasca Web 2.0 (Eva Pedra i Barés)

Contextualització
Títol: Light, camera, action!
Dirigit a: alumnes de 12 anys
Llengua estrangera meta: anglès
Nivell lingüístic: A2 (CEF)
Context educatiu: Escola d’idiomes

Descripció de l’activitat
A la nostra escola tenim un llibre de lectura en el qual hi ha acudits breus en llengua anglesa. Després de cada lectura hi ha un seguit de preguntes sobre la lectura que s’han de respondre.
Eines:
- Llibre English stories for reproduction.
- Xtranormal (www.xtranormal.com)
- Projector a l’aula
- Ordinadors
- Connexió a Internet tant a l’aula com a casa
- Blog de la classe

Objectius:
- Treballar en parelles
- Comprendre un text escrit i ser capaç de reformular-lo
- Practicar la llengua escrita
- Introduir-se a la cultura meta
- Familiaritzar-se amb eines TIC
- Opinar sobre els treballs dels companys

Procediments:
El primer dia de classe es farà una presentació del llibre a tots els alumnes per tal que entenguin què és aquest llibre i en què consistirà l’activitat que han de dur a terme. A continuació es demanarà que formin parelles per tal de realitzar l’activitat. Després se’ls designarà la història que han de representar i la data en què l’hauran de presentar.

El que hauran de fer els alumnes és, en parelles, fer la lectura del text tantes vegades com creguin necessari i reformular-lo en forma de diàleg. Aquests diàlegs s’introduiran al programa xtranormal i el dia que s’hagi assenyalat es presentarà el treball davant de la classe. Seguidament, els mateixos alumnes que han presentat el treball hauran d’aclarir dubtes que puguin tenir els seus companys.

Quan s’hagin representat totes les històries els alumnes faran una votació al blog de la classe, en el qual opinaran quina ha estat la història més ben reformulada i més original.

divendres, d’agost 06, 2010

Tasca Activitat 2.0 (Adriana Padoan)

TITOLO: Trascrivere e tradurre per non dimenticare

Contextualització

Llengua estrangera meta: italià
Alumnat: estudiants universitaris i adults
Temporalització: al llarg de tot el curs
Nivell de competències
: per a tots els nivells


Objectius
 • Promoure la competència informàtica mitjançant l'ús de un wiki de classe
 • Recuperar el lèxic treballat a classe
 • Memoritzar vocabulari nou
 • Fomentar la reflexió metalinguistica i les observacions de tipus contrastiu
 • Aprendre a aprendre
 • Editar un glossari de classe

Eines
 • un wiki de classe
 • recursos lexicogràfic on line
o Dizionario spagnolo-italiano
o Dizionario monolingue d'italiano
o Sinonimi e Contrari
o Dizionario monolingue di catalano
o Dizionario monolingue di spagnolo

Àmbit d'aplicació de l'activitat i raons didàctiques

Ensenyo al Servei d'Idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els meus alumnes tenen una edat que va dels 19 als 25. Sovint s'hi matriculen també professors i personal no docent de l'Autònoma. El meu alumnat, doncs, és constituït per adults. De moment, imparteixo cursos presencials de 120 hores, distribuïdes al llarg de tot l'any acadèmic.

Quan em vaig plantejar quina activitat 2.0 podia implementar en el meu curs he seguit dos criteris: el primer que l'activitat havia de ser fàcilment gestionable per un professor que tot just acabés d'introduïr la informàtica a classe; el segon, que respongués a una necessitat pràctica. Per això he pensat en quines mancances del curs presencial podrien ser superades amb l'ajut de les TICs i al mateix temps quina eina informàtica podria ser l'adequada per realitzar un canvi en la meva metodologia didàctica. D'ençà que ensenyo a la UAB, m'he trobat sovint amb el problema de la recuperació del lèxic que es treballa a classe per aquells estudiants que, pel motiu que sigui, no han pogut venir a classe. La gramàtica i les estructures sintàctiques sempre es poden recuperar per mitja del manual, d'un repàs sistemàtic, etc., mentre que el vocabulari que es treballa a classe i que no es pot trobar al manual, resulta més volàtil i, per tant, és més difícil de repescar. Per això he pensat en la següent activitat 2.0.

Procediment


Durant la classe, els alumnes a rotació s'encarreguen d'apuntar totes les paraules noves que van sortint i que no es troben en el manual, inclòs el vocabulari que aportin els mateixos alumnes, ja sigui perquè ja tenen coneixements previs, ja sigui per la proximitat entre l'italià i les llengües que es parlen a Catalunya. L'alumne encarregat fixa en una pàgina del wiki, amb la data de la classe a la qual es refereix, les noves paraules italianes recollides a la classe en qüestió, sense traduir-les. Tots els alumnes hauran d'entrar a aquesta pàgina per afegir-hi la traducció en català i en castellà amb totes les observacions que creguin oportunes, les que recorden de classe i també les que troben consultant els recursos que se'ls proporciona. Sobretot perquè puguin detectar tot allò que els ajudi a fixar-ne el significat per mitjà dels sinònims, antònims, usos, règims preposicionals, etc, des d'un punt de vista contrastiu. Cada alumne aportarà el seu granet de sorra a la tasca col•lectiva, amb la finalitat inicial d'ajudar aquells que no han pogut anar a classe i, al mateix temps, de fixar dades que per elles mateixes són força efímeres. D'aquesta manera cada u comparteix amb els altres companys els seus coneixements. Els alumnes que no han assistit a classe hauran de crear una frase per cada nova paraula tenint en compte les indicacions dels companys. El rol del professor, en aquest cas, es redueix al fet d'assenyalar errors, suggerir accepcions poc freqüents i controlar que la tasca es porti a terme.

Tasca extra


Aquesta activitat pot desembocar al final de cada unitat didàctica en la realització d'un diccionari de classe, del qual tots els alumnes en són autors.

dimecres, d’agost 04, 2010

Tasca Activitat 2.0 (Ana Isabel Pons)

Título: Visual Story Telling

The circle of life
1. Contextualización
Edad de los alumnos: 15 años
L2: inglés
Nivel: A2 (CEFR)
Contexto: alumnos cursando cuarto de ESO en una escuela pública del centro de Barcelona; prácticamente todos ellos reciben clases de inglés extra-curricular y disponen de ordenador propio y acceso a Internet.

2. Descripción de la actividad
2.1. Temporarización
Esta actividad se realizará en su mayor parte fuera del aula, a modo de deberes, y será periódica (una vez por trimestre). Naturalmente, dispondrán de una fecha límite tanto para colgar sus imágenes en el blog (20 días) como para realizar los comentarios sobre las historias de sus compañeros (1 semana).
2.1.Herramientas
-Cámara de fotos digital
-Flickr
-El blog de la clase (Storytelling4) Si clicáis en Storytelling4 veréis la actividad tal y como la presento a los alumnos.
-Ordenadores y conexión a Internet en el aula y en sus casas
2.2.Procedimientos
Esta actividad consta de DOS PARTES principales:
A) La primera es crear una historia con medios exclusivamente visuales y con el título como única ayuda textual, es decir, sólo imágenes, no palabras.
B) La segunda parte es la respuesta del grupo ante las historias de sus compañeros.
1. Dividirse en grupos de tres.
2. Entrar en Storytelling4 y leer unos consejos sobre cómo crear una historia con imágenes.
2. Ver ejemplos de historias visuales en en grupo Tell a Story in 5 Frames de Flickr .
3. LAS HISTORIAS DEBEN CONTENER UN MÁXIMO DE 5 FOTOGRAFÍAS TOMADAS POR ELLOS MISMOS Y UN TÍTULO.
4. Colgar la historia en el blog de la clase.
5. Comentar en el blog las historias de sus compañeros (Pueden hacerlo mediante una versión en palabras de la visualización, una crítica sobre la estructura de la historia, comentarios sobre las fotografías, etc)
Dichos comentarios serán evaluados, tanto a nivel participativo como a nivel lingüístico, así como la CREATIVIDAD y la ORIGINALIDAD de las historias.
En clase se debatirá sobre la importacia y el valor del feedback positivo, y qué tipo de comentarios es apropiado incluir.
6. Realizar una sencilla encuesta en el mismo blog de la clase, para elegir las dos historias más votadas.

dilluns, d’agost 02, 2010

Actividad 2.0 - Sharing experiences in the class

Esta actividad está pensada para alumnos de 2º de EOI. Es decir, alumnos de todas las edades desde los 14 años hasta los 80, por decir algo. Se trata de que los alumnos tengan acceso a mi blog desde el cual les he puesto todo tipo de recursos como por ejemplo: diccionarios, webs interesantes con las que puedan practicar inglés con todo tipo de recursos y a las que les pueda dirigir en un momento determinado para hacer una actividad determinada. Estos recursos se pueden encontrar en mi google site. También son recursos para mis clases.

He utilizado un blog y he puesto el tema de viajar con fotos y videos de manera es una especie álbum que ellos pueden utilizar como tema de inspiración para hacer lo propio.

La actividad consiste en que ellos cuelguen en el blog una experiencia que hayan tenido en el extranjero o con una persona extranjera y que hablen de esta experiencia y que la puedan compartir con toda la clase. Pueden aportar fotos y videos si ellos quieren. Con lo cual la experiencia queda más colorida.

Esta actividad sería a principio de curso cuando todo el mundo tiene las vacaciones recientes y tendran fotos y videos que quieran enseñar. Si no han salido de vacaciones pueden hacer sus vacaciones virtuales eligiendo un sitio de su interés. Como por ejemplo he hecho yo en la entrada del blog.

El blog tiene acceso a mi wiki en la cual cuelgo el álbum del primer año de vida de mi sobrina. Esta experiencia es real, más que mi viaje virtual a Egipto que es como un ejemplo para ellos sobre un comentario de un viaje. En la wiki también hay una actividad en la cual les animo a hablar sobre ellos mismos y creo que esta actividad les animará más, puesto que es auténtica por mi parte y en ella se presentan a la clase y explican sobre ellos mismos, su rutina diaria, sus gustos y pueden describir lo que estan haciendo en ese momento si por ejemplo cuelgan una foto.

Se utiliza vocabulario de principiantes aunque ya se les empieza a exigir más corrección. Por lo tanto, antes de subir su entrada a la wiki o al blog, el texto debería estar corregido antes. Luego todo el mundo puede compartir este dominio con lo cual contribuye a la cohesión grupo-clase ya que son los primeros días y como es un grupo muy heterogéneo de gente sería pensado como una actividad a nivel de conocerse mejor.

En realidad este blog y esta wiki estan pensados para que los alumnos escriban y aporten sus experiencias vitales que puedan compartir con toda la clase ya que todo el mundo puede tener acceso a ellas. Sería como un diario compartido en el cual se pueden tratar diversos temas de interés cada mes o cada dos semanas.

No evaluaría la presentación, por que cada uno tiene sus límites según la edad y experiencia a nivel de informática, aunque también contaría. Lo que realmente se evaluaría, es el contenido aportado.

Estos temas ya estarían tratados en clase oralmente y se aportaria vocabulario y recursos varios para que ellos lo utilizaran en el blog.A trip abroad


Hello, welcome to my blog. In this activity we're going to exchange experiences, writing about different topics.

Today we're going to talk about the holidays. This is a picture of my last trip last summer. I went to Egypt for eight days. It was a lot of action in only eight. We did a lot of sightseeing and learnt a lot ancient history. This was one of my best trips I've ever made. I visited the pyramids and I was really impressed. The weather was boiling hot and I took a bottle of water on all the excursions, and then bought more on the way. I was really exhausted but happy after these intense holidays, but maybe this is not the kind of holidays you prefer.

This is a video of the concert I saw. It was about Egyptian traditional music and belly dance. I had a very good time and enjoyed myself a lot. I think this was the best trip I have ever made in my life and I will never forget it.There was a friend of mine who also went to Egypt but in January, which is best because the weather is not so hot. Here is a description of her experience:

"It's usually quite mild in January, and it doesn't often rain, so you don't have to bring warm clothes. But you'll need a light coat and jumper as it can get cold in the evening. There are some wonderful museums, especially the Museum of Islamic Art, and the mosques are beautiful. If you want to see the Pyramids, it's the best to go on horseback, and I think you should go in the early morning or late afternooon.

Bring travellers' cheques with you. You can change them very easily, but you have to change money in the country, because you can't take any money out the country.

The best place to try the local food is in the city centre. you could try some koftas or kebabs, which are meat, usually lamb or falafel, which is a kind of bean ball mixed with herbs, and fried until it's crispy.

Here you have some pictures that I took of the food I ate. It was delicious!To drink one of the nicest things is mint tea, especially if it is hot. Its very refreshing. If you have time, you really should go on a Nile cruise. There are all sorts of places to choose from, and you can visit places that are difficult to get by land."

Have you ever been to Egypt? Not necessarily so, but you can tell me about any other experience that you have had abroad which for you was very interesting. We can publish all your experiencies in this blog.

What kind of holidays do you prefer?

Relaxing holidays or action holidays?

Tell me all about it!

Write a composition of 200 words minimun. You can include the following topics:
- where you went
- who you went with
- where you stayed
- the food you ate
- what weather was like
- the souvenirs you bought
- the people you met
- any interesting anecdote

dijous, de juliol 29, 2010

Welcome to my country!

Actividad Web 2.0

• Contextualización:

Nivell: 2º ESO (nivel intermedio)en un colegio con un plan especial de lenguas en primaria, lo que hace que el alumnado tenga bastante fluidez.También influye en el nivel el hecho de que gran parte del alumnado haga inglés extracurricular en diferentes centros especializados.

Actividad enmarcada dentro de un proyecto de intercambio con otro colegio en un país de lengua inglesa (podría ser etwinning o algún intercambio que los colegios puedan conseguir. En mi colegio existe la posibilidad de hacer intercambio con escuelas irlandesas y con una canadiense). El proyecto duraría todo el curso (Welcome to my country!), pero voy a describir en detalle la actividad inicial (Welcome to my school!).

Utilizaríamos un wiki en el que los alumnos trabajarían por parejas y tendrían asignada a otra “pareja gemela” del colegio con el que se realiza el intercambio. La lengua meta de los alumnos españoles es el inglés, que utilizan para crear sus proyectos. Los alumnos irlandeses o canadienses en este caso hacen comentarios sobre estos trabajos en inglés. Cuando son los alumnos irlandeses o canadienses los que nos presentan sus trabajos en español, los comentarios de los alumnos catalanes serán en español.

Objetivos:
• Practicar la lengua meta en un contexto real.
• Familiarizarse con herramientas TIC.
• Adquirir conocimientos culturales sobre los países con los que se realiza el intercambio.
• Intercambiar impresiones con gente con una cultura diferente para potenciar la tolerancia y el respeto mutuos.

Actividad:
Actividad preliminar: Una vez creado el wiki y las parejas, cada pareja se presenta en su espacio a su pareja gemela en la lengua meta.
Actividad 1: Welcome to my school!
Los alumnos catalanes tienen que grabar un vídeo del colegio y hablar sobre diferentes aspectos de éste. Los alumnos irlandeses y canadienses hacen lo mismo. Cuando todos han visto el vídeo de sus parejas hacen mínimo un comentario o una pregunta sobre el colegio de los otros.

El nivel y complejidad puede variar bastante: debido a que es principio de curso pueden limitarse a utilizar estructuras como el verbo “to be”, “there is/there are”, el presente para describir lo que se hace en cada sitio, y vocabulario básico. De todas formas, los que tengan más nivel siempre pueden hacerlo más complejo explicando alguna anécdota que pasara en algún aula, patio, comedor y utilizar el pasado, o verbos modales para hablar de prohibiciones y reglas.

Actividades siguientes:

De la misma manera que han hablado de su colegio, hablarán de su barrio (vocabulario relacionado con las tiendas y diferentes partes de un pueblo o ciudad), de su ciudad (monumentos y un poco de historia), tradiciones y cultura, gastronomía, etc.

Los profesores dirán los temas a tratar cada mes, pero si los alumnos tienen interés en proponer algo y el resto de la clase acepta la propuesta se puede modificar o ampliar el programa.

En cada actividad se puede elegir la mejor y colgarla en el blog de la clase.

Nota: El vídeo del wiki no tiene descripción y sólo una etiqueta porque mi colegio me dio permiso pero no quería que se especificara mucho en red.

dimecres, de juliol 28, 2010

EL MOSAICO DE LA FELICIDAD

1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO META:


 • Edad: entre 20 y 22 años.
 • Lengua extranjera meta: Español
 • Nivel lingüístico: B2
 • Contexto educativo: Universitarios.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

A. Contextualización:
 • La actividad se enmarca dentro de una unidad sobre la comunidad de vecinos, la vida cotidiana de una familia española y la diferencia entre los hogares españoles y chinos.
B. Objetivos:
 • Interactuar con otros usuarios de la red sobre situaciones cotidianas de la vida en casa.
 • Conocer cómo vive una familia española en su casa.
 • Intercambiar ideas de decoración del hogar.
 • Conocer las diferencias entre los hogares chinos y españoles.
 • Familiarizarse con algunos refranes españoles.
 • Buscar su momento de felicidad.
C. Tarea 2.0:a) Ver el vídeo.
b) Entrar en la web El hogar de... y navegar por los apartados que tiene.
c) Registrarse y completar el perfil con los datos personales.
d) Leer el mensaje de la portera y comunicarse con ella.
e) Participar en la red: invitar a amigos, etc.
f) Como tarea final participar en el Mosaico de la Felicidad, donde cada miembro de la red cuelga una foto que represente un momento de felicidad en casa y le añade un refrán que podrán encontrar aquí o aquí.

diumenge, de juliol 25, 2010

Web 2.0 Task

OPTION 'A'

I've designed and instigated what I hope is a Web 2.0 task. It is a little ambitious and would need to start bit by bit, but it might just work! I've posted it within my blog here. Thanks.


PLAN 'B'

A simpler alternative would be to take a discussion topic like 'Are families in fashion?' and have groups of students find out information, learn from each other and the web, and prepare for an interactive outcome such as a formal debate, a letter to..., a leaflet, a presentation, a wiki, etc. These projects could be exchange projects or simply class projects. A few ideas are here.

dijous, de juliol 22, 2010

ACTIVITAT 2.0 LE PLUS BEL ENDROIT DU MONDE

CONTEXTUALITZACIÓ
Aquesta activitat està dirigida a un grup d'alumnes de 4ESO (15-16 anys)de francès que correspon aproximadament a un nivell A1-A2 en el millor dels casos. Per les característiques de l'assignatura els grups no són tan nombrosos com els de les matèries comunes per la qual cosa la mitjana serien uns 12-14 nois/noies. Actualment en aquest nivell educatiu es poden incorporar alumnes novells i això fa que el grau de coneixements lingüístics sigui variable. Per aquesta raó he pensat aquesta activitat on es pot graduar el nivell d'exigència en funció de les seves competències.

TEMPORITZACIÓ
Dues sessions d'una hora cadascuna a l'aula d'informàtica.

EINES
a) wiki de l'aula
b) http://www.voki.com/create.php
c) http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
d) http://www.lexilogos.com/frances_lengua_diccionario.htm
e) http://www.doodle.com/
f) blog de la classe

OBJECTIUS
a) treballar per parelles
b) familiaritzar-se amb les eines específiques TIC
c) fer i publicar el voki en el wiki de l'aula
d) participar individualment en l'enquesta per triar el lloc preferit entre tots els proposats.
e) opinar sobre la feina dels altres respectant les normes de convivència a l'aula.

PROCEDIMENTS

1)Presentació de l'activitat i dels elements de què disposen.
2)Negociació per parelles de l'indret que més el agrada i raonament de per què.
2)Navegació per internet a la recerca de les dades elementals que els permetin fer una presentació adecuada( fotos, dades geogràfiques, vocabulari)
3)Elaboració del text que "defensarà" el seu avatar.
4)Pujada del seu fitxer al wiki de l'aula.
5)Visionat de tots els vokis participants.
6)Votació individual a l'enquesta penjada al bloc de la classe.
7)Valoració conjunta del resultats.
8)Pujada del "voki guanyador" al blog de la classe i comentaris de tots els alumnes a l'avatar guanyador.

I per si hi ha algun dubte, una mostra del que es demana: aquí n'hi ha un exemple.Activitat 2.0. Georgina

Hola a tots i totes ,
Penjo la meva activitat 2.o espero que us agradi i la pugueu utilitzar en les vostres classes.
Georgina

http://www.scribd.com/doc/34719899

dimarts, de juliol 20, 2010

OktoberfestActivitat web 2.0 pensada per alumnes d'alemany de segon curs d'EOI.
Objectius:
1. Conéixer que és el "Oktoberfest"

2. Decidir amb una wiki si volen organitzar una visita a la festa de la cervesa de Calella i quina acitivitat (a part de cantar i beure volen)realitzar. Es tracta que contactin amb els alemanys i els fagin una mena d'entrevista. Han de decidir que és el els volen preguntar. Han de treballar a partir d'una wiki i penjar el document definitiu al blog.

3. Penjar un vídeo a youtube d'ells.

Activitat 2.0 by Florià B.


Benvolguts, us penjo aqui la meva Activitat 2.0. Espero que us sigui útil.

Salut!

diumenge, de juliol 11, 2010

Recetas para acabar con el 50% el fracaso escolar (2): ¿Qué hacen en Primaria en “2020”? By Pere Marquès

Interessant article extret del bloc d'en Pere Marquès:

Recetas para acabar con el 50% el fracaso escolar (2): ¿Qué hacen en Primaria en “2020”?

Vamos a entrar por unos momentos en “2020”, un mundo de ficción - ¿o quizás ya no es ficción? – en el que los ciudadanos tienen SIEMPRE a su alcance un ordenador conectado a Internet. Siempre que lo necesitan se entiende, de la misma manera que hoy en día nosotros podemos acceder fácilmente a una calculadora o a un teléfono cuando nos hace falta (...).
Clic per seguir llegint...

divendres, de juliol 09, 2010

Activitat 2.0 by Carol Garcia: Strawberry glory

Títol: 'Strawberry Glory'

Contextualització

Dirigit a: alumnes de 16 anys
Llengua estrangera meta: anglès
Nivell lingüístic: intermedi
Context educatiu: 1r de batxillerat (secundària post-obligatòria)

Descripció de l'activitat
Eines:

Procediments:
 1. Han de mirar el vídeo de la recepta "Strawberry Glory" de Gordon Ramsay, un cuiner amb molta personalitat. (Els podem proposar altres dues receptes senzilles del mateix cuiner, que poden mirar simplement per lleure.)
 2. Expliquem la primera part de la tasca: han d'escriure una recepta en anglès en parelles. Es poden ajudar d'una plantilla que apareix a un lloc web que els proporcionem.
 3. Expliquem la segona part de la tasca: han de gravar-se en vídeo cuinant la recepta i pujar el vídeo al bloc de la classe. (Per si necessiten altres models i idees per fer el seu vídeo entenedor pels companys, els proporcionem enllaços a receptes de la web videojug.)
 4. Finalment, els proposem un repte: Aconseguir que la seva recepta sigui premiada com la millor de la classe. Per això, posem una data límit per pujar les receptes, per a donar temps a que comentin els vídeos dels companys i després poder votar la que més els agradi a classe.
Podeu veure l'activitat tal com la presentaria als alumnes al meu bloc 'English Learning and Fun'

Avaluació
Competències implicades:
1- Compètencia comunicativa
 • lingüística i audiovisual,
 • artística i cultural
2- Competència metodològica
 • Tractament de la informació i compètencia digital,
 • Aprendre a aprendre
3- Competència personal
 • Autonomia i iniciativa.

Tipus d'avaluació:
 • Avaluació profesor-alumne
 • Avaluació entre iguals (peer evaluation)